Algemene voorwaarden van Diks’ Design Meubel- Keuken- en Interieurbouw
Gevestigd te Raalte
Artikel 1. Toepassen van deze voorwaarden.
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Diks Design, meubel- en
Interieurbouw, hierna te noemen: Diks Design en een koper/opdrachtgever waarop Diks Design deze
voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voorzover van deze voorwaarden net door de partijen
uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
Artikel 2. Offertes.
2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een
offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft Diks Design het recht het aanbod
binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2.2 Na een opdracht door koper/opdrachtgever komt een overeenkomst tot pas tot stand wanneer Diks
Design de opdracht schriftelijk heeft aanvaard, danwel met uitvoering van de opdracht begint.
2.3 Indien, na een door Diks Design gedane aanbieding, de opdracht voor de uitvoering van het werk
niet aan Diks Design wordt gegeven en tussen partijen geen overeenkomst tot stand komt, zal de
offerte, compleet met ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen, binnen acht dagen na datum
wanneer bekend is geworden dat de opdracht niet aan Diks Design wordt gegeven en tussen
partijen geen overeenkomst tot stand komt, franco aan Diks Design worden teruggezonden.
2.4 De door Diks Design gehanteerde prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen,
exclusief BTW en eventuele emballage.
2.5 Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen is in de offerte nimmer begrepen: electriciens-,
metsel-, stukadoors-, schilder-, breek-, hak-, en timmerwerk, het vlak- en schoonmaken van de
vloeren, wanden of plafonds en het reinigen van andere dan de geleverde zaken.
2.6 De inhoud van de door Diks Design verstrekte drukwerken is aan wijziging onderhevig en bindt
Diks Design niet, tenzij hiernaar in de overeenkomst uitdrukkelijk wordt verwezen.
Artikel 3. Overeenkomst, wijziging in de overeenkomst.
3.1 Wijziging in de overeenkomst zullen slechts van kracht zijn indien zij schriftelijk tussen Diks
Design en koper/opdrachtgever zijn overeengekomen.
3.2 Afspraken en overeenkomsten met ondergeschikt personeel van Diks Design, waaronder wordt
verstaan personeel dat geen procuratie heeft, binden Diks Design niet, voorzover ze niet schriftelijk
door Diks Design zijn bevestigd
Artikel 4. Industriële en intellectuele eigendom.
4.1 Diks Design blijft eigenaar van alle industriële en intellectuele eigendomsrechten met betrekking
tot de aan koper/opdrachtgever geleverde zaken en daarin vervatte uitvindingen, tekeningen,
ontwerpen, modellen e.d.: deze mogen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Diks
Design, niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt.
4.2 Koper/opdrachtgever dient in lid 1 van dit artikel genoemde zaken op eerste verzoek van Diks
Design ter vrije beschikking van Diks Design te stellen op straffe van een direct opeisbare boete
van € 250.- per dag.
Artikel 5. Verantwoordelijkheid voor ontwerpen.
Diks Design aanvaardt een verantwoordelijkheid voor en is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend
uit, fouten of onjuistheden in, door anderen dan Diks Design vervaardigde ontwerpen, tekeningen,
modellen e.d., noch voor in het kader verstrekte specificaties van afmetingen, maten en materialen.
Artikel 6. Omvang van het aangenomen werk.
6.1 Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen is in de overeengekomen prijs van het
aangenomen werk niet inbegrepen:
a. grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-, stukadoors-, schilders-,
behangers-, herstel-, of ander bouwkundig werk, van welke aard dan ook, noch de kosten
van aansluitingen op het hoofdbuizennet der riolering ,van of water of het elektriciteitsnet;
b. De meerdere hulp voor het versjouwen van die delen, welke niet door koper/opdrachtgever
zelve te behandelen zijn alsmede de hiertoe te bezigen hijs- en hefwerktuigen en takels.
6.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen is koper/opdrachtgever verplicht te zorgen:
a. dat de plaats waar de te monteren zaken, materialen en/of gereedschappen opgeborgen
moeten worden of waar de aflevering moet geschieden zodanig is dat het risico van
beschadiging of ontvreemding zo klein mogelijk is;
b. dat de toegang tot de plaats, waar de aflevering en/of de montage moet geschieden
zodanig is dat het risico van beschadiging of ontvreemding zo klein mogelijk is;
c. dat indien een takel, lift of kraan gebruikt moet worden, de gelegenheid daar toe aanwezig
is. Schade daarbij ontstaan is voor rekening van de koper/opdrachtgever, tenzij schuld van
de zijde van Diks Design komt vast te staan;
d. dat (onder)vloeren vrij zijn van kalk-, cement-, en vuilresten en van losse gedeelten en
volledig vlak en waterpas zijn en bezemschoon ter beschikking worden gesteld;
e. dat in de ruimte, waarin gewerkt moet worden, voor elektriciteit, lucht, water en zo nodig
verwarming is gezorgd;
f. dat, indien ook anderen in de betreffende ruimte werkzaamheden moeten verrichten, die
werkzaamheden zijn beëindigd voordat Diks Design haar werkzaamheden aanvangt, zodat
deze aldaar onbelemmerd zijn arbeid kan verrichten;
g. dat, in het geval van verbouwingswerkzaamheden en/of vernieuwing van het interieur, de
bedrijfsruimte gedurende het verrichten van de werkzaamheden voor het publiek gesloten
is.
6.3 Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen, worden de werkzaamheden geacht te moeten
worden verricht gedurende de normale werktijden, te weten van maandag tot en met vrijdag van
08.00 uur tot 16.30 uur.
Artikel 7. Levering, levertijd, deelleveringen.
7.1 Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, geschiedt levering af magazijn van Diks
Design en geschiedt het transport voor rekening en risico van koper/opdrachtgever
7.2 Prijzen welke voorzien in franco levering of c.i.f. levering worden gebaseerd op de goedkoopste
wijze van transport. Indien koper/opdrachtgever een bijzondere vervoersweg of een ander
transportmiddel voor het vervoer der goederen verlangt of voorschrijft, komen de hierdoor ontstane
extra kosten voor zijn rekening.
7.3 Diks Design verbindt zich jegens koper/opdrachtgever om, indien nodig, de zaken behoorlijk te
verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat ze bij een normaal vervoer hun bestemming in
goede staat kunnen bereiken.
7.4 Indien koper/opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of
instructies noodzakelijk voor de levering, ontslaat dat hem dan niet van zijn verplichting tot
volledige betaling van de te leveren zaken en zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van
koper/opdrachtgever. koper/opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in
ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.
7.5 De overeengekomen levertijd is vastgesteld in de verwachting dat Diks Design de door haar te
verrichten werkzaamheden ongehinderd en volgens plan kan verrichten en dat de benodigde
materialen tijdig te harer beschikking zullen staan.
7.6 Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering dient koper/opdrachtgever Diks Design derhalve
schriftelijk in gebreke te stellen.
7.7 Het is Diks Design toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een
deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is
Diks Design bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
Artikel 8. Meerwerk.
Wijzigingen in het aangenomen werk, hetzij door bijzondere opdracht van koper/opdrachtgever, hetzij als
gevolg van de bouw of veroorzaakt doordat de door koper/opdrachtgever verstrekte gegevens niet
overeenstemmen met de werkelijke uitvoering van de bouw, worden als meerwerk beschouwd voorzover
hier meerkosten uit voortvloeien. Diks Design is gerechtigd meerwerk in redelijkheid aan
koper/opdrachtgever in rekening te brengen.
Artikel 9. Monsters, modellen en voorbeelden.
Indien door Diks Design een monster, model of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed
slechts te zijn vertoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van de te leveren zaken
kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk is vermeld dat zal worden
geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.
Artikel 10. Wijzigingen in de te leveren zaken.
10.1 In de handel gebruikelijke niet te vermijden geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, afmeting,
gewicht, uiterlijk en dergelijke zij toegestaan en vormen voor de koper/opdrachtgever geen
grondslag voor klachten of schadevergoeding.
10.2 Indien Diks Design van de in lid 1 van dit artikel genoemde mogelijkheid gebruik maakt en
een zaak die wezenlijk van de overeengekomen zaak afwijkt, is de koper/opdrachtgever
bevoegd de overeenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden. De
koper/opdrachtgever heft deze bevoegdheid gedurende de acht dagen nadat hij de afwijking
heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken
Artikel 11. Montage,
11.1 Wanneer Diks Design zich in de overeenkomst tot montage van de geleverde zaken heeft
verplicht, aanvaardt zij terzake slechts aansprakelijkheid indien:
a. de montage geschiedt volgens haar aanwijzingen, waarbij zij het recht heeft een monteur
met de leiding van de werkzaamheden te belasten;
b. de omstandigheden ter plaatse waar de montage moet geschiedden zodanig zijn dat de
montage, zonder dat bijkomende werkzaamheden nodig zijn, ongestoord en zonder
onderbreking kan geschieden.
Het verrichten van alle bijkomende werkzaamheden is voor rekening van
koper/opdrachtgever, terwijl koper/opdrachtgever voorts kosteloos de benodigde assistentie
dient te verlenen in de vorm van mankracht, hulpmaterialen, elektriciteit, water, verwarming
en verlichting.
11.2 Wanneer de montage door oorzaken buiten de schuld van Diks Design niet ongestoord en/of
zonder onderbreking kan plaatsvinden of op andere wijze wordt vertraagd, is Diks Design
gerechtigd de daaruit voortvloeiende (meerdere) kosten aan koper/opdrachtgever in rekening
te brengen.
Artikel 12. Gebreken, klachttermijnen.
12.1 Koper/opdrachtgever dient de gekochte zaken bij aflevering of zo spoedig daarna als
mogelijk te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan
de overeenkomst beantwoordt te weten:
– of de juiste zaken zijn geleverd:
– of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid)
overeenstemmend met het overeengekomene
– of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of –indien de
ontbreken- aan de eisen die gesteld mogen worden aan een normaal gebruik en/of
handelsdoeleinden.
12..2 Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper/opdrachtgever deze
binnen tien dagen na aflevering schriftelijk aan Diks Design te melden.
12.3 Niet zichtbare gebreken dient de koper/opdrachtgever binnen drie dagen nadat het gebrek is
ontdekt of redelijkerwijs had behoren te zijn ontdekt, doch uiterlijk binnen één maand na
aflevering schriftelijk te melden aan Diks Design.
12.4 Reclames betrekking hebbend op de (hoogte van de ) factuur van Diks Design dienen binnen
veertien dagen na factuurdatum aan Diks Design te worden gemeld.
12.5 Vorderingen verband houdende met gebreken in het geleverde verjaren door verloop van één
jaar na de datum van levering.
12.6 Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op door Diks Design verrichte
diensten.
Artikel 13. beëindiging van de overeenkomst.
13.1 De vorderingen van Diks Design op koper/opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de
volgende gevallen:
– indien na het sluiten van de overeenkomst aan Diks Design omstandigheden ter kennis
komen die Diks Design goede gronden geven te vrezen dat koper/opdrachtgever niet
aan zijn verplichtingen zal voldoen;
– indien Diks Design koper/opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd
heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uit blijft dan wel
onvoldoende is;
– bij faillissement, surseance van betaling of liquidatie van het bedrijf van
koper/opdrachtgever;
– indien koper/opdrachtgever anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn
verplichtingen in de overeenkomst, welke niet-voldoening zodanig is dat deze onze
binding van de overeenkomst rechtvaardigt
13.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan
Diks Design zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen,
welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate
bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat bij naleving van de overeenkomst in
redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Diks Design bevoegd de overeenkomst te
ontbinden.
13.3 In de in lid 2 van dit artikel genoemde gevallen heeft Diks Design ook het recht de
overeenkomst zodanig te wijzigen dat de uitvoering daarvan zonder bezwaar mogelijk is.
Artikel 14. Prijsverhoging
Diks Design heeft het recht, ingeval van stijging van de kosten van productiefactoren, zoals lonen,
grondstoffen en/of energiekosten, deze kosten door te berekenen in de vorm van en verhoging van de
overeengekomen prijs. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft koper/opdrachtgever het
recht de overeenkomst te ontbinden middels schriftelijke verklaring. De ontbinding dient omverwijld na
kennisneming van de prijsverhoging door koper/opdrachtgever te geschieden.
Artikel 15. Overmacht.
15.1 Tekortkomingen van Diks Design in de uitvoering van de overeenkomst worden beschouwd
als overmacht en kunnen niet aan haar worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan
haar schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen
voor haar rekening komen. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen
van Diks Design opgeschort.
15.2 Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: de omstandigheid, dat Diks Design een
presentatie, die van belang is in verband met de door haar zelf te leveren prestatie niet, niet
tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt; stakingen; storingen in het verkeer;
overheidsmaatregelen, die Diks Design verhinderen haar verplichtingen tijdig dan wel
deugdelijk na te komen; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het
stand brengen van de overeengekomen benodigde zaken of diensten; bovenmatig
ziekteverzuim.
15.3 Indien de prestatie door overmacht langer dan één maand wordt vertraagd, is ieder der partijen,
onder uitsluiting van verdere rechten, bevoegd de overeenkomst te ontbinden volgens de wet,
zonder dat Diks Design tot enige vergoeding van schade, door koper/opdrachtgever of derden
geleden, gehouden zal zijn.
15.4 Diks Design heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid, die
(verdere) nakoming verhindert, intreedt, nadat Diks Design haar verbintenis had moeten
nakomen.
15.5 Indien Diks Design bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen
heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het
reeds geleverde c.q. het leverbare del afzonderlijk te factureren en is koper/opdrachtgever
gehouden deze factuur te voldoen als betrof het en afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet
als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
Artikel 16. Oplevering.
16.1 onder oplevering van aangenomen werk wordt verstaan de feitelijke overdracht van het
meubel aan koper/opdrachtgever ter zake, waarvan door Diks Design een rapport van
overdracht wordt opgemaakt, welk rapport door partijen zal worden ondertekend.
16.2 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd, als het geheel is uitgevoerd of gemonteerd en
daarvan aan de opdrachtgever en/of koper mededeling is gedaan. Indien enige onderdeel niet
gelijk met het gereedkomen van het gehele werk geleverd kan worden, staat dit de oplevering
niet in de weg.
Artikel 17. Assurantie.
17.1 door Diks Design voor koper/opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden, dan wel te leveren
en/of te plaatsen zaken worden door Diks Design voor haar rekening en ten behoeve van
koper/opdrachtgever verzekerd tegen brand-, water- en molestschade, zulks tot op de dag van
oplevering dan wel die van feitelijke in gebruik neming door de koper/opdrachtgever, als deze
dag is gelegen voor die der oplevering.
17.2 Vanaf de in het voorgaande lid bedoelde dag is het werk of zijn de zaken voor risico van
koper/opdrachtgever en dient deze desgewenst zelf voor bedoelde verzekering zorg te dragen.
17.3 In geval het werk of de zaken verloren gaan of beschadigd worden als gevolg van brand-,
water- of molestschade vóór de dag, bedoeld in het eerste lid van dit artikel, blijven de
verplichtingen van de koper/opdrachtgever jegens Diks Design onverminderd bestaan en heeft
koper/opdrachtgever slechts een aanspraak op Diks Design tot een maximum van het bedrag,
dat de verzekeringsmaatschappij krachtens de bepalingen van de met betrekking tot de
afgesloten verzekering ontvangen polis, zal vergoeden.
17.4 Indien herbouw, nieuwe levering of herstel van de schade in geval als genoemd in lid 3 van
dit artikel meer dan 10% zal kosten dan de uitkering van de verzekeringsmaatschappij
bedraagt, is Diks Design gerechtigd de overeenkomst te ontbinden middels een schriftelijke
verklaring.
Artikel 18. Aansprakelijkheid.
18.1 voor gebreken in geleverde zaken geldt de aansprakelijkheid, zoals geregeld in artikel 19
(garantie) en het aan deze voorwaarden gehechte garantiecertificaat.
18.2 Overigens is de aansprakelijkheid van Diks Design beperkt tot de door koper/opdrachtgever
geleden schade, die het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van schuld van Diks Design.
Deze schade komt slechts voor vergoeding in aanmerking indien Diks Design hiertegen
verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd
had behoren te zijn, tot maximaal het bedrag van de verzekeringsuitkering.
18.3 Diks Design is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade zoals bedrijfsschade
(bijvoorbeeld in de vorm van inkomstenderving). koper/opdrachtgever zal zich hiertegen
desgewenst moeten verzekeren.
18.4 Bovenstaande beperking van aansprakelijkheid geldt niet als schade is veroorzaakt door opzet
of grove schuld van Diks Design of haar leidinggevende ondergeschikten.
18.5 Diks Design bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering
van haar eigen aansprakelijkheid jegens koper/opdrachtgever kan inroepen mede ten behoeve
van haar ondergeschikten en de niet-ondergeschikten voor wier gedragingen zij ingevolge de
wet aansprakelijk zou zijn.
18.6 De door Diks Design te vergoeden schade zal worden gematigd, indien door
koper/opdrachtgever te betalen prijs niet in verhouding staat tot de door koper/opdrachtgever
geleden schade.
Artikel 19. Garantie.
Diks Design verleent uitsluitend garantie overeenkomstig de garantievoorwaarden in het aan deze
algemene voorwaarden gehechte garantiecertificaat.
Artikel 20. Betaling.
20.1 tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen dient betaling van de overeengekomen prijs
plaats te vinden: 35% van de overeengekomen prijs direct na datum opdrachtbevestiging, of bij
latere levering minimaal 6 weken voor vermoedelijke/afgesproken leverdatum van bestelde zaken.
60% van de overeengekomen prijs voor de datum van levering/montage van de geleverde zaken.
5% contant bij aflevering indien alle zaken als akkoord zijn geleverd. Koper/opdrachtgever kan
zich alleen dan op verrekening beroepen indien, hetzij de vordering door Diks Design wordt
erkend, hetzij de gegrondheid van die vordering op eenvoudige wijze is vast te stellen.
20.2 Door koper/opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van
alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen, die het langst
openstaan, zelfs al vermeldt koper/opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere
factuur.
Artikel 21. Incassokosten.
21.1 indien koper/opdrachtgever in verzuim is met het nakomen van één of meer van zijn
verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor
rekening van koper/opdrachtgever, waarbij Diks Design zal hanteren het incassotarief zoals dat is
opgenomen in het door de Nederlandse Orde van Advocaten gehanteerde calculatieschema voor
advocatendeclaraties, indien de incasso van de vordering door Diks Design in handen van een
advocaat wordt gegeven zal koper/opdrachtgever de door de advocaat aan Diks Design in
rekening te brengen kosten moeten vergoeden.
21.2 koper/opdrachtgever is jegens Diks Design de door derden gemaakte gerechtelijke kosten
verschuldigd in alle instanties, behoudens voor zover koper/opdrachtgever aantoont, dat deze
onredelijk hoog zijn. Verschuldigdheid van gerechtelijke kosten geldt alleen indien Diks Design
en koper/opdrachtgever met betrekking tot een overeenkomst, waarop deze algemene
voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure hebben gevoerd en een gerechtelijke
uitspraak in kracht van gewijsde is gegaan, waarbij koper/opdrachtgever volledig of in
overwegende mate in het ongelijk is gesteld.
Artikel 22. Eigendomsvoorbehoud.
22.1 de door Diks Design geleverde zaken blijven het eigendom van Diks Design totdat
koper/opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met koper/opdrachtgever gesloten
overeenkomsten is nagekomen:
– de tegenprestatie(s) met betrekking tot de geleverde of te leveren zaak/zaken zelf;
– de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de overeenkomst(en) door Diks Design
verrichte of te verrichten diensten;
– eventuele vorderingen wegens niet nakomen door koper/opdrachtgever van de
overeenkomst(en)
22.2 Door Diks Design afgeleverde zaken, die krachtens lid 1onder het eigendomsvoorbehoud vallen,
mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. In geval
van faillissement of surseance van betaling van koper/opdrachtgever is ook het doorverkopen in
het kader van een normale bedrijfsuitoefening niet toegestaan. Overigens is koper/opdrachtgever
niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
22.3 Indien koper/opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat, dat hij
zulks niet zal doen, is Diks Design gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde
eigendomsvoorbehoud rust bij koper/opdrachtgever of derden, die de zaak voor
koper/opdrachtgever houden weg te halen of weg te doen halen. koper/opdrachtgever is verplicht
hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het verschuldigde
per dag.
22.4 Indien derden enige recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of
doen gelden, is koper/opdrachtgever verplicht Diks Design zo snel als redelijkerwijs verwacht
mag worden, op de hoogte te stellen.
Artikel 23. Hoofdelijke aansprakelijkheid.
Indien een overeenkomst wordt gesloten met twee of meer koper/opdrachtgevers gezamenlijk, dan zijn
deze tegenover Diks Design hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de gesloten
overeenkomst.
Artikel 24. Geschilbeslechting.
In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal in elk geschil
tussen koper/opdrachtgever en Diks Design in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de
rechtbank te Zutphen. Diks Design blijft echter bevoegd een geschil voor te leggen aan de volgens de wet
of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.
Artikel 25. Toepasselijk recht.
Op elke overeenkomst tussen Diks Design en koper/opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.
Diks Design
Maart 2002
GARANTIEVOORWAARDEN
1. Diks Design garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten gedurende de hierna volgende perioden na datum van levering.
– chroomwerk: 5 jaar – lak- en spuitwerk: 1 jaar – metaalconstructies: 5 jaar
– kunststoffen : 1 jaar – houtconstructies: 2 jaar – alle overige zaken: 6 maanden
massief houten constructies, inclusief deuren tafelbladen etc., kunnen onder invloed van seizoenen, hoge c.q. lage luchtvochtigheid, verwarming en andere oorzaken, krimpen c.q. uitzetten, en kan derhalve niet onder de garantie
vallen, met dien verstande dat het geleverde wel aan de geldende constructieve eisen zal moeten vodoen.
2. Indien de zaak een ontwerp- materiaal- of fabricagefout vertoont heeft koper/opdrachtgever recht op herstel van de zaak. Diks Design kan ervoor kiezen de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit.
Koper/opdrachtgever heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is. Een vervangen zaak wordt eigendom van Diks Design
3. De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van normale slijtage, of van een onoordeelkundige of onjuiste behandeling. Da garantie geldt evenmin voor zaken die niet door Diks Design zijn gemonteerd
of geleverd.
4. De garantie vervalt indien, anders dan met schriftelijke toestemming van Diks Design, in of aan het geleverde wijzigingen zijn aangebracht of schade is veroorzaakt dor koper/opdrachtgever of derden.
5. Diks Design houdt gedurende vijf jaar na de datum van de levering een dossier van het uitgevoerde project. Gedurende deze periode kan koper/opdrachtgever, zonder dat teken- of ontwerpkosten in rekening worden gebracht,
zaken/interieurdelen bijbestellen.

× Bericht ons!